АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Инфо 138 – приемане и преместване-1


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Инфо 143 – валидиране

Признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Инфо 150 – Признаване от чужбина на І-VІ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 153 – дубликати