Планове и програми

Годишен план

План за справяне с тормоза в училището

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма ЦДО

Процедура за докладване при опасение (Закрила на детето)

Приложение №1;

 Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС № 704