Документи – 2018/2019

Училищни учебни планове

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Правилници

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на общността

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Планове и програми

План за справяне с тормоза в училището

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Годишен план

Стратегия за развитие на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма ЦДО

Процедура за докладване при опасение (Закрила на детето)

Приложение №1Приложение №2Приложение №3Приложение №4

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС № 704