Проект „Твоят час“ – учебна 2017/2018 година

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Електронна платформа на проект „Твоят час“

Презентация

В ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Надарево за учебната 2017/2018 година по проекта са сформирани 8 групи за извънкласни дейности.

1. Групи за занимания за преодоляване на обучителни затруднения

  • Българският език- забавен и интересен за 3 и 4 клас с ръководител Зорница Павлова;
  • Математиката – трудна и лесна за 1 и 2 клас с ръководител Надежда Стоянова;
  • Забавна математика за 7 клас с ръководител Димитрина Йорданова

2. Групи за дейности по интереси

  • Вълшебният свят на йогата (1-4 клас) с ръководител Халиме Хасанова;
  • Свят в цветове (2 клас) с ръководител Сашко Николов;
  • Ученето на английски е забавно (5-6 клас) с ръководител Дияна Колева;
  • Спорт и здраве (6-8 клас) с ръководител Мурат Кунгьов;
  • „Обичам природата” (5-8 клас) с ръководител Хафизе Хюсеинова.